Category เทคโนโลยีเกษตร

ไบโอรีไฟเนอรี่เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรไทย

ไบโอรีไฟนารี่อีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรที่มีโอกาสเติบโตและหลายภาคส่วนกำลังให้ความสนใจ โดยเป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร หรือของเหลือทิ้งจากการเกษตรด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรืออื่นๆ ที่ทำหน้าที่เสมือนโรงงาน ส่งผลให้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

Read More

เครื่องตัดหญ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องตัดหญ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ชุดต้นกำลังที่ทำให้เครื่องตัดหญ้าเกิดการทำงานได้แก่เครื่องยนต์ แต่เนื่องจากการทำงานของเครื่องยนต์จะใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดมลพิษไอเสียทางอากาศได้ เพื่อลดปัญหาในเรื่องของการเผาไหม้ จึ่งได้คิดค้นโดยการประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์โซล่าเซลล์เพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า

Read More

ระบบควบคุมน้ำอุณหภูมิและความชื้นผ่านแอปพลิเคชัน

การจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งนับเป็นปัญหาหนักอกของเกษตรกรไทยมาโดยตลอดระบบควบคุมการรดน้ำอัจฉริยะต้นทุนต่าช่วยบริหารจัดการระบบการใช้น้ำที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดการใช้น้ำในการเกษตรได้ไม่ต่ำกว่า 3 เท่า จากที่เคยใช้อยู่ด้วยการทำงานร่วมกันของระบบตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำที่สามารถสั่งตั้งเวลาเปิด-ปิดปั๊มน ้าได้ตามความต้องการของชนิดพืช

Read More

เครื่องพยากรณ์โรคข้าวผ่านสมาร์ทโฟน

เครื่องพยากรณ์โรคข้าวเมื่อข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการปลูกข้าวจึงยังเป็นที่ต้องการของชาวนาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้คิดค้น เครื่องพยาการณ์การเกิดโรคในนาข้าว ซึ่งประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ ทั้งเรื่องของอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝนผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา

Read More

เครื่องขุดหลุมนิวบอร์นเทคโนโลยีในการเจาะดิน

เครื่องขุดหลุมรุ่นแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นเป็นเครื่องขุดหลุมขนาดมาตรฐาน 60 เซนติเมตร ตัวเครื่องมีการเสริมตัวค้ำยัน เพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างความมั่นคงและลดแรงเหวี่ยงของสว่าน เพราะขณะที่ใบพัดสว่านเจาะลงในเนื้อดินนั้นจะเกิดแรงต้านและแรงเหวี่ยงสะบัดเครื่องขุดดิน ยิ่งเนื้อดินแข็งมากเท่าใด แรงต้านและแรงเหวี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้น

Read More

โดรนเพื่อการเกษตรควบคุมผลผลิตคุณภาพ

ในยุคนี้ เชื่อว่าไม่มีใครที ่ไม่รู้จักโดรน เพราะนวัตกรรมสุดล้ำนี้ได้เข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำเกษตรแบบแม่นยำได้มากโขไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำ การพ่นยา การให้ปุ๋ย การถ่ายภาพวิเคราะห์เพื่อตรวจโรคพืช ซึ่งทำให้เกษตรกรประหยัดเวลาการทำงานประหยัดแรงงานทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้ฉีด

Read More

การทำนาข้าวอินทรีย์ด้วยเครื่องจักร

การทำนาข้าวอินทรีย์ด้วยเครื่องจักรหรือการทำเกษตรแบบแม่นยำเป็นวิธีปฏิบัติทางการเกษตรประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต มันเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อตรวจสอบและควบคุมแง่มุมต่างๆ ของกระบวนการทำฟาร์ม รวมถึงการวิเคราะห์ดิน รูปแบบสภาพอากาศ สุขภาพของพืชผลและการชลประทาน

Read More

เทคโนโลยีตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมบรรยากาศระบบโอโซน

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือสิ่งสำคัญต่อการทำสินค้าเกษตร เพราะสำหรับเมืองไทยเป็นเมืองร้อน อาจทำให้ผลผลิตที่ห่อด้วยเปลือกบางๆ เกิดการเน่าเสียได้ง่าย จึงต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เก็บรักษาผลผลิตไว้ได้นานๆ รวมไปถึงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และไม่ทำลายผลผลิต

Read More

การให้น้ำใต้ดินผ่านเซรามิกรูพรุนสำหรับทุเรียนนอกฤดู

การควบคุมระบบการให้น้ำ เป็นหนึ่งในเทคนิคสำคัญของการจัดการทุเรียนนอกฤดู ที่ผ่านมา เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมให้น้ำต้นทุเรียนบนดินผ่านระบบสปริงเกลอร์ ระบบพ่นฝอย ระบบน้ำหยด ซึ่งมักเกิดปัญหาการสูญเสียน้ำบนผิวดินในปริมาณมาก ทำให้ดินมีความหนาแน่นสูง แถมเกิดปัญหาท่อแตก ท่ออุดตัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างสูง

Read More

การจัดการฟาร์มด้วยเซนเซอร์และระบบไอโอที

ในยุคของสังคมดิจิทัลที่ทุกคนล้วนมีสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์สำคัญ การจัดการฟาร์มด้วยเซนเซอร์และระบบไอโอที จึงถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับ “เกษตรอัจฉริยะ” หรือ “สมาร์ทฟาร์ม” เช่น ระบบควบคุมการเปิดปิดน้ำที่สามารถตั้งเวลาได้ การสั่งการและติดตามการเติบโตของพืชด้วยสมาร์ทโฟน

Read More