เครื่องพยากรณ์โรคข้าวผ่านสมาร์ทโฟน

เครื่องพยากรณ์โรคข้าวเมื่อข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการปลูกข้าวจึงยังเป็นที่ต้องการของชาวนาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้คิดค้น เครื่องพยาการณ์การเกิดโรคในนาข้าว ซึ่งประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ ทั้งเรื่องของอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝนผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา

ที่ทำงานโดยอาศัยแบตเตอรี่พลังงานโซลาร์เซลล์และทันทีที่เซ็นเซอร์ทำงาน ก็จะส่งสัญญาณไร้สายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้าน พร้อมส่งข้อมูลประมวลผลเข้าสู่เว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูลสถิติ ทำให้เกษตรกรสามารถดูข้อมูลแบบ Real Time ผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา จากนั้นโปรแกรมจะวิเคราะห์ว่าอากาศแบบนี้มีแนวโน้มจะเกิดโรคอะไรตามมาในอีกกี่วัน พร้อมแจกแจงแนวทางป้องกันได้อีกด้วย ทำให้ช่วยลดการใช้ยาสารเคมี เสมือนมีภูมิคุ้มกันชั้นดีติดตัว