ระบบควบคุมน้ำอุณหภูมิและความชื้นผ่านแอปพลิเคชัน

การจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งนับเป็นปัญหาหนักอกของเกษตรกรไทยมาโดยตลอดระบบควบคุมการรดน้ำอัจฉริยะต้นทุนต่าช่วยบริหารจัดการระบบการใช้น้ำที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดการใช้น้ำในการเกษตรได้ไม่ต่ำกว่า 3 เท่า จากที่เคยใช้อยู่ด้วยการทำงานร่วมกันของระบบตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำที่สามารถสั่งตั้งเวลาเปิด-ปิดปั๊มน ้าได้ตามความต้องการของชนิดพืช

ระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศ ที่ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นว่าหากต่ำกว่าที่กำหนดระบบก็จะสั่งรดน้ำโดยอัตโนมัติและระบบสั่งการและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน ที่ช่วยส่งข้อความแจ้งเตือน พร้อมแสดงผลสภาพอากาศบริเวณพื้นที่แปลงเกษตรผ่านระบบสมาร์ทโฟนของเกษตรกรได้ด้วย การผลิตในแบบจากฟาร์ม
สู่ผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าจะได้รับประทานผลผลิตที่มาจากความใส่ใจและความตั้งใจ ของเกษตรกรตัวจริง โดยในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าข้อเท็จจริงที่กล่าวมานี้ได้กลายเป็น เทรนด์การทำเกษตรอัจฉริยะ ที่ภาคการเกษตรทุกระดับต้องน าไปประยุกต์เพื่อปรับตัว หากยังอยากได้ชื่อว่า เป็นผู้ผลิต
ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพ เลี้ยงชีวิตผู้คนต่อไป